GOLDENBROTHERS CBD

Ochrana osobních údajů - GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je
GoldenBrothers, s.r.o., IČ 11638737, se sídlem Dlouhá 108, Zlín, 760 01 (dále
jen: „správce").

2. Kontaktní údaje správce jsou
Adresa: Dlouhá 108, Zlín, 760 01
Email: horacek@goldenbrothers.cz
Telefon: +420 778 513 777

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo
identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická
osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý
identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový
identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické,
genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této
fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní
údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné
pro plnění smlouvy:
• jméno a příjmení,
• adresa,
• telefonní číslo,
• e-mailová adresa,
• IP adresa,
• historie objednávek.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména
pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f)
GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu
(zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst.
1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k
objednávce zboží nebo služby.
• Váš souhlas se zpracováním pro účely registrace do uživatelského účtu.
2. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze
smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou
vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení
objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je
nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí
osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit –
obchodní sdělení lze kdykoli jakýmkoli způsobem odhlásit (například
zasláním e-mailu na adresu info@goldenbrothers.cz nebo proklikem na
odkaz v daném obchodním sdělení).
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování
ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze
smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto
smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro
účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na
základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Zpracovatelé a příjemci osobních údajů
1. Zpracovatelé osobních údajů jsou osoby:
• zajišťující marketingové služby (Google Analytics, Google Ads, Google
Tag Manager, Google Inc., USA; Sklik, Seznam.cz, Praha, ČR; Hotjar,
Hotjar Ltd., Malta; Facebook, Instagram, Facebook Inc., California, USA).
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě
smlouvy.
2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo
EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení
zpracování dle čl. 18 GDPR,
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na
adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v
případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních
údajů.
VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační
opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť
osobních údajů v listinné podobě.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené
osoby.

VIII. Cookies
Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho správné fungování a
možnost analytiky a také cookies pro účely cílení reklamy. Celé Podmínky
užívaní cookies najdete na Podmínky používání cookies.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře
potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je
v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím
internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste
seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu
přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany
osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám
zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci
poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 28.3.2022.

Přihlášení k účtu

Email
Heslo
Přihlásit
Registrace uživatele Žádost o změnu hesla
Top

Košík (0)

Zobrazit košík Obchodní podmínky